Th?ng k? c?t th?p TIP 3.5

Th?ng k? c?t th?p TIP 3.5  - phan mem ket cau, phan mem sap, etabs Th?ng k? c?c lo?i th?p tr?n, th?p h?nh, d? d?ng nh?p li?u, ch?nh s?a. Xu?t b?n v? AutoCAD v? Excel nhanh ch?ng

Ph?n m?m t?nh khung th?p DTI

Ph?n m?m t?nh khung th?p DTI - phan mem ket cau, phan mem sap, etabs T?nh to?n v? thi?t k? khung th?p ti?n ch? (Zamil) theo TCVN. Thuy?t minh t?nh to?n, b?n v?, th?ng k? v? ti?n l??ng d? to?n

Ph?n m?m t?nh khung kh?ng gian DKG

Ph?n m?m t?nh khung kh?ng gian DKG - phan mem ket cau, phan mem sap, etabs DKG l? ph?n m?m ph?n t?nh v? thi?t k? k?t c?u kh?ng gian h?n h?p. Ph?n m?m c? nhi?u ?u ?i?m nh? giao di?n ti?ng Vi?t, ?? h?a tr?c quan, d? s? d?ng, ph?n t?ch b?i to?n theo ph??ng ph?p ph?n t? h?u h?n, k?t qu? ???c th? hi?n chi ti?t t? n?i l?c, k?t qu? thi?t k?, b?n v? thi c?ng, ti?n l??ng d? to?n

Ph?n m?m DSAP

Ph?n m?m DSAP - phan mem ket cau, phan mem sap, etabs T? h?p n?i l?c v? thi?t k? c?u ki?n theo ti?u chu?n Vi?t Nam t? k?t qu? c?a ph?n m?m Sap, Etabs

Ph?n m?m x?y d?ng Delta 8.0

Ph?n m?m x?y d?ng Delta 8.0 - phan mem ket cau, phan mem sap, etabs Sau th?i gian n? l?c ph?t tri?n ?? ho?n thi?n s?n ph?m, C?ng ty Delta xin tr?n tr?ng gi?i thi?u s?n ph?m m?i Delta 8.0. V?i phi?n b?n n?y, ch?ng t?i t? h?o kh?ng ??nh Delta8.0 l? ph?n m?m D? to?n c? giao di?n th?n thi?n nh?t, d? s? d?ng nh?t v? ??y ?? t?nh n?ng ph?c v? cho c?ng t?c l?p d? to?n, quy?t to?n v? ??u th?u.